goed voor elkaar
goed voor elkaar
goed voor elkaar
Daar gingen we dan; 17 september om 8.40 vertrokken we van Bleiswijk richting Ter Aar. De zon...
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht
MR
De medezeggenschapsraad (MR) van CBS De Wiekslag bestaat uit twee ouders en uit twee leerkrachten. De raad vergadert vier - zes keer per jaar. De vergaderdata vindt u in de aganda op de website van de school; de verslagen van de vergaderingen komen ook op de website. Op dit moment bestaat de MR uit Rob Manuel en Bauke van Berkel (oudergeleding) en Ariëla Boogers en Monique van Rijn (teamgeleding).

De MR houdt zich met name bezig met het 'onderwijsbeleid' op school. Hierbij kunt u denken aan: het schoolplan, het personeelsbeleid, de huisvesting etc. Veel besluiten worden echter op bestuursniveau (Spectrum) genomen en voorgelegd aan de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De Wiekslag is in de GMR vertegenwoordigd door Ans Nijenhuis.


Huishoudelijk reglement MR CBS De Wiekslag
Basisstatuut Medezeggenschap Spectrum
Reglementen GMR Spectrum
Notulen 2017-2018

Notulen 2016-2017
Notulen 2015-2016