010-5212635 info.cbsdewiekslag@spectrum-spco.nl

Samen groter groeien!

Er heerst op school een actieve werksfeer waarin leren en werken centraal staat. Kinderen leren doordat ze zich emotioneel vrij voelen, zelfvertrouwen hebben en nieuwsgierig zijn. Deze basiskenmerken vormen de spil van alle opvoedings- en onderwijsleerprocessen.

Op CBS De Wiekslag werkt een ervaren en gemotiveerd team van leerkrachten die ieder hun eigen competenties en kennis meenemen over bijvoorbeeld sociaal-emotionele ontwikkeling of specifiek gericht op het proces van rekenen, lezen en overige taalvaardigheden.

Het geven van een goede les is niet alleen een vak, maar ook een kunst.

De leerkrachten combineren het didactisch handelen, klassenmanagement en pedagogisch klimaat en de keuzes in het lesprogramma tot een doelgerichte les. Iedere leerkracht heeft daarbij zijn eigen stijl van lesgeven waardoor iedere les uniek is. ‘De kunst van het lesgeven’ betekent dat de leerkracht weet hoe je goed les geeft, wanneer je bepaalde technieken gebruikt en waarom je dit doet.

Onderwijs op De Wiekslag

Het onderwijs op De Wiekslag is georganiseerd volgens het leerstofjaarklassensysteem. De (grote) verschillen in prestatie- en ontwikkelingsniveau van de kinderen maken het noodzakelijk binnen dit systeem plaats in te ruimen voor individuele begeleiding van leerlingen.

We doen dit door formatie in te zetten op interne begeleiding en remedial teaching. Deze wordt in de onderbouw besteed aan directe zorg voor leerlingen; in de bovenbouw wordt er gestreefd naar meer zorgrealisatie in de klas.

Met ons groep 9 programma en het aanbieden van Spaanse les door een vakdocent spelen we in op de groep leerlingen binnen De Wiekslag die meer uitdaging willen.

Methoden of lessen

Wij gebruiken het Expliciete Directe Instructie model (EDI) als kapstok voor de opbouw van een efficiënte les. Vanuit een coöperatieve werkvorm maakt het kind kennis met onderwerp van de les en vervolgens wordt het lesdoel besproken. Het lesdoel wordt geformuleerd vanuit het kind. Een doel begint bij elke les met: ‘Ik kan…’. Nadat het doel besproken is, start de les met een centrale uitleg.

Vervolgens gaat een grote groep zelfstandig aan de slag met de opdracht(en) en neemt de leerkracht tijd om een extra instructie te geven aan hen die dat nodig hebben. Als ook die kinderen van start zijn gegaan, is er tijd voor de hele groep en helpt de leerkracht waar dat nodig is.

De les wordt afgesloten met een gezamenlijke terugblik en er wordt vastgesteld of het gestelde doel door iedereen is behaald. Deze manier van lesgeven wordt bij zoveel mogelijk vakken gedaan. Op deze wijze proberen we zo helder en duidelijk mogelijk de doelen, die we moeten bereiken en al hebben bereikt, zichtbaar te maken.

Onderwijs is voor iedereen en in elke vorm

Passend Onderwijs

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs, dit is wettelijk vastgesteld. Om iedere leerling te kunnen ondersteunen in zijn onderwijsbehoeften krijgen we als school ondersteuning van het samenwerkingsverband PPO Delflanden. Samen zorgen wij dat er voor ieder kind een passende onderwijsplek is.

PPO Delflanden

Groep 9

In groep 9 krijgt uw kind extra uitdaging en begeleiding. Dit kan zijn met programmeren, filosoferen en thematisch werken met de methode Briljant. Elke week krijgen de worden de leerlingen uit de klas opgehaald om 1,5 uur samen te werken met leerlingen uit andere groepen.

Per klas worden een aantal kinderen gekozen. Dit biedt de mogelijkheid om te werken aan persoonlijke leerdoelen. Hierbij komen executieve vaardigheden aan bod zoals o.a. samenwerken, doorzettingsvermogen, plannen en organiseren.

Prismaklas

Oog voor talenten in de Prismaklas. Op Spectrum-scholen hechten we heel veel waarde aan goed, toekomstgericht onderwijs. Maar voor sommige kinderen is het niveau nog te gemakkelijk. Zij beheersen de leerstof heel snel en hebben op basis van hun talenten een andere aanpak nodig. Voor deze hoog- en meerbegaafde leerlingen hebben we een speciaal leerprogramma ontwikkeld, de zogenaamde Prismaklas. Een klas waarin deze kinderen tot hun recht komen door uitdagend onderwijs, speciaal afgestemd op wat zij nodig hebben.

De Prismaklas komt één dagdeel per week (op dinsdag of woensdag) bij elkaar in CBS Boterdorp in Bergschenhoek en is bedoeld voor leerlingen uit groep 3 t/m 8 die op één van de Spectrum-scholen zitten. In de Prismaklas trekken hoog- en meerbegaafde leerlingen samen op, worden zij begrepen en krijgen zij de aandacht die ze nodig hebben om te groeien.

Jeugdcoach op School (JOS)

Op onze school is wekelijks (dinsdag van 8:00 tot 15:00 uur) een Jeugdcoach Op School (JOS) van Schoolformaat aanwezig.  Zij is er voor iedereen die vragen heeft op het gebied van opgroeien en opvoeden. Binnenlopen of een afspraak maken, het is allebei mogelijk. Daarnaast heeft zij ook ruimte om bij je thuis te komen wanneer er een hulpvraag is rondom de opvoeding en ontwikkeling van jouw zoon of dochter.

Ondersteuning

In onze school zijn twee intern begeleiders, een gedragsspecialist, bouwcoördinatoren, een remedial teacher, een jeugdcoach en twee anti-pest coördinatoren werkzaam. Daarnaast halen we expertise van buiten de school naar binnen, waar dat nodig is. Wij bieden op onze school extra begeleiding aan leerlingen die hulp nodig hebben op het gebied van lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen of sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook kunnen kinderen buiten de klas extra ondersteuning krijgen van de Remedial Teacher.

Geïnteresseerd in onze school?

Bekijk hoe onze rondleiding en inschrijvingsprocedure eruit zien. Kom eens langs en maak kennis met ons en de school!