010-5212635 info.cbsdewiekslag@spectrum-spco.nl

Welkom bij CBS De Wiekslag

Beste ouders en verzorgers,

Bij het oriënteren op een basisschool wil je een plek vinden waar jouw kind zich acht jaar lang prettig voelt en goed kan ontwikkelen. In deze schoolgids vind je belangrijke informatie over CBS De Wiekslag, die je helpt bij het maken van een keuze.

CBS De Wiekslag is een onderdeel van stichting Spectrum. Dit schoolbestuur omvat acht scholen in Lansingerland. Spectrumscholen bieden kinderen een veilige, uitdagende en plezierige omgeving, waarin zij hun talenten kunnen onderzoeken en verder ontwikkelen. Door het bieden van christelijk en passend onderwijs en het stimuleren van een onderzoekende en ontwerpende houding, krijgen kinderen wat zij nodig hebben om te groeien.

Onze school is een plek waar kinderen samen ontwikkelen. Door kwalitatief onderwijs in een veilige leeromgeving stimuleren we je kind om het beste uit zichzelf te halen. Met aandacht voor ieders capaciteiten krijgt je kind gedegen onderwijs in basisvaardigheden, kennisontwikkeling en goede omgang met elkaar en de omgeving. We hebben ruimte om ondersteuning en (extra) begeleiding te geven en gebruiken moderne lesmethodes en materialen. We stellen doelen op niveau en werken vanuit daar resultaatgericht. Door de lat hoog te leggen streven we naar de optimale ontwikkeling voor ieder kind.

Wij begrijpen dat ieder kind zijn of haar eigen onderwijsbehoeften heeft en daarom krijgt jouw kind alle ruimte voor zijn of haar ontwikkeling. Je kind groeit samen met ander kinderen op in een schoolomgeving van vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. Een omgeving waarin je kind zich prettig en ‘thuis’ voelt. Dan gaat leren het best.

Ben je nieuwsgierig geworden? Je bent van harte welkom om onze school te bezoeken.

Team CBS De Wiekslag

Ter informatie: Overal waar in deze schoolgids ‘ouders’ staat, bedoelen we ‘ouders en verzorgers’.

Download de schoolgids als PDF

1 Onze school

1.1 Spectrum-SPCO

Spectrum is een stichting voor protestants christelijk onderwijs, met acht scholen in de gemeente Lansingerland. Met ruim 200 gedreven personeelsleden zetten we ons elke dag met hart en ziel in om de ruim 2000 kinderen toekomstgericht onderwijs te bieden, waarmee zij leergierige, wereldwijze leerlingen worden. We bieden een veilige en uitdagende omgeving waarin talenten onderzocht en ontwikkeld kunnen worden.

CBS De Wiekslag is onderdeel van Spectrum-SPCO.

1.2 Visie en missie

Het mooiste dat je een kind kunt geven, is een kans

Het is onze missie een veilige en plezierige plek te zijn, waar kinderen, medewerkers en ouders gezamenlijk en doelgericht werken aan de ontwikkeling van talenten van kinderen. Wij bieden kinderen een basis van veiligheid, waarbij ze rust, orde en structuur vinden om met elkaar verbonden te zijn en plezier te beleven in hun werk en ontspanning.  De school staat voor warm, menselijk contact waar we respectvol met elkaar en met alle leven om ons heen omgaan. Vanuit onze waarden en normen geven we vorm aan ons onderwijs, een leefbare samenleving en dragen we bij aan de ontwikkeling van uw kinderen.

Kinderen, ouders en leerkrachten hebben een gezamenlijke visie:

 • Ieder kind kan en wil leren naar de aard en mogelijkheden van de talenten die het kind heeft.
 • De fysieke en sociale veiligheid en het respect hebben voor het verschillend zijn van ieder ander is voorwaardelijk voor het tot leren en ontwikkeling komen.
 • In onze communicatie is vertrouwen de basis, waardoor personeel, kinderen en ouders daadkrachtig en respectvol kunnen handelen.
 • Wij werken als professionals samen aan duidelijke doelen in een klimaat van vertrouwen, waarin we het beste in elkaar naar boven halen en leren van en met elkaar.
 • In ons leren investeren we in ieder kind en staat het ontwikkelen van een positief zelfbeeld voorop. Hierbij houden we rekening met de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van het kind. Onderwijspersoneel, kinderen en ouders nemen verantwoordelijkheid voor het leerproces.
 • Samenwerkend leren komt het individuele leren ten goede die in het latere leven essentieel is.
 • Het leren en ontwikkelen wordt bevorderd door de kinderen voor situaties te plaatsen, waarbij probleemoplossend vermogen en creatieve oplossingen vinden, geprikkeld worden.
 • Het houden aan regels en afspraken en daarmee dat iemand zich(-zelf) verantwoordelijk gedraagt, is een waardevol onderdeel van wat geleerd moet worden.

We zijn een school waar kinderen, ouders en leerkrachten goed voor elkaar zijn en waar het onderwijs goed voor elkaar is. Dat werkt: de kinderen presteren op niveau en uit het vervolgonderwijs komen goede berichten. Dit alles in een positief (pedagogisch) klimaat en in een prettige sfeer.

Met betrokken aandacht

We bieden een geborgen leeromgeving waarin kinderen, ouders en medewerkers met plezier werken. Betrokken zijn, het accepteren van verschillen en het respectvol omgaan met elkaar zijn voor ons belangrijk. We laten ons inspireren door christelijke normen en waarden en zien naar elkaar om. Wat aandacht krijgt, gaat groeien en dat geldt voor iedereen!

Vakmanschap

Ons vakmanschap komt tot uitdrukking binnen en buiten de klas. Onze schoolcultuur en communicatie is professioneel. In onze communicatie is vertrouwen de basis waardoor personeel, kinderen en ouders daadkrachtig en respectvol kunnenkinderen handelen. Wij werken als team van harte en vaardig samen aan duidelijke doelen. Dit gebeurt in een klimaat van vertrouwen, waarin we het beste in elkaar naar boven halen en leren van elkaar. We zijn doelgericht en gestructureerd bezig met het ontwikkelen van talenten van kinderen en medewerkers. Elke teamlid handelt organisatiebewust en draagt bij aan de organisatieontwikkeling. Elk onderdeel van het werk wordt geplaatst in het grotere geheel waaronder de doelen van onze organisatie. Hierbij is er genoeg ruimte voor eenieder om zelfstandig, initiatiefrijk en innovatief te handelen. Binnen onze school wordt ons vak uitgevoerd als een team. In het team wordt er gewerkt in clusters waardoor we met elkaar zorgdragen voor de ontwikkeling van de kinderen en elkaar.

Cyclisch en systematisch werken we aan de kwaliteit van ons onderwijs en de opbrengsten. Elke leerkracht beheerst de kunst van het lesgeven. De kunst van het lesgeven betekent dat iedere leerkracht weet hoe je goed lesgeeft, wanneer je bepaalde technieken gebruikt en waarom deze worden ingezet. Elke leerkracht heeft daarbij zijn eigen stijl van lesgeven waardoor iedere les uniek is. De doorgaande lijn is terug te vinden in het expliciete directe instructiemodel. We zijn steeds gericht op verbetering van het didactisch handelen door middel van reflectie, onderzoek en scholing.

Verbinding

Ons onderwijs komt in onderlinge verbondenheid tot stand. Om die reden is de basis voor het onderwijs van waaruit gewerkt wordt de eigen groep en wordt er tussendoor groepsdoorbrekend gewerkt. Ieder kind, medewerker, ouder en andere betrokkene wordt gestimuleerd zich te verbinden met anderen en bij te dragen aan het doel om voor iedere leerling het beste te bieden.

Zelfstandigheid

We geven onderwijs waarmee wij het kind mede-eigenaar laten worden van zijn/haar eigen ontwikkeling. Hierdoor krijgen kinderen zelf beter zicht op waar zij staan in hun leerproces en wat ze nodig hebben om vooruit te komen, kunnen ze zichzelf nog beter ontwikkelen. Ruimte voor zelfstandigheid in ons onderwijs zorgt ervoor dat kinderen zelf initiatief kunnen nemen, meer gemotiveerd bezig zijn en ook met meer plezier blijven leren (als je zelf iets bedenkt om te doen, sta je er ook achter om het uit te voeren). Door individuele groei, groeit een groep en dus ook een school. Persoonsvorming, socialisatie en kwalificatie zijn hierbij kernbegrippen. Deze drie domeinen komen terug in meerdere momenten van de dag en zijn met elkaar verbonden. Zo laat persoonsvorming zich niet persen in drie keer dertig minuten in de week. Het wordt bepaald door de manier waarop leerkrachten het onderwijs vormgeven en zit ingebakken in de interactie tussen leerkrachten en kinderen.

1.3 Identiteit

De wereld waarin wij leven verandert. Daarmee verandert ook hoe we met elkaar met de wereld omgaan. Vanuit onze christelijke traditie leren wij kinderen hoe je met anderen omgaat. Door te delen, samen te werken en een open houding aan te nemen met respect voor iedere cultuur en iedere achtergrond. Dankzij verbinding en ontmoeting krijgen onze kinderen alle ruimte om uit te groeien tot leergierige wereldburgers in een veranderende maatschappij. Dit noemen wij levensbeschouwelijk burgerschap.

1.4 COBI vliegt voorop

De uil COBI is onze mascotte. COBI symboliseert de vier pijlers van het beleid van Spectrum-SPCO, waar onze school onderdeel van is. Ons onderwijs steunt op:

 • Creativiteit
 • Onderzoekend leren
 • Burgerschapsvorming
 • ICT

Wij zijn ervan overtuigd dat deze speerpunten de basis vormen voor modern onderwijs en voor de kinderen van morgen. Kinderen die klaar zijn voor een leven ná school.

2 Ons onderwijs

2.1 Intro

Kinderen zijn unieke en leergierige burgers van een veranderende maatschappij in de 21ste eeuw. Met extra aandacht voor onderzoek, creatie en samenwerking bereiden we de kinderen goed voor op het leven en werken in deze maatschappij. Door het bieden van passend onderwijs en het stimuleren van een onderzoekende en ontwerpende houding, krijgen kinderen wat zij nodig hebben om te groeien.

2.2 Onderwijs op CBS De Wiekslag

Leren is groei. Leren is niet een voorbereiding op het leven, maar het leven zelf.

Wij geloven dat onderwijs verder gaat dan leren uit boeken. Juist samenwerken zet kinderen in hun kracht. De mooiste en grootste ontwikkeling is te zien als kinderen mét elkaar en ván elkaar kunnen leren.

2.3 Onderwijsmodel

Er heerst op school een actieve werksfeer waarin leren en werken centraal staat. Kinderen leren doordat ze zich emotioneel vrij voelen, zelfvertrouwen hebben en nieuwsgierig zijn. Deze basiskenmerken vormen de spil van alle opvoedings- en onderwijsleerprocessen.

Op CBS De Wiekslag werkt een ervaren en gemotiveerd team van leerkrachten die ieder hun eigen competenties en kennis meenemen over bijvoorbeeld sociaal-emotionele ontwikkeling of specifiek gericht op het proces van rekenen, lezen en overige taalvaardigheden.

Het onderwijs op De Wiekslag is georganiseerd volgens het leerstofjaarklassensysteem. De (grote) verschillen in prestatie- en ontwikkelingsniveau van de kinderen maken het noodzakelijk binnen dit systeem plaats in te ruimen voor individuele begeleiding van leerlingen. We doen dit door formatie in te zetten op interne begeleiding en remedial teaching. Deze wordt in de onderbouw besteed aan directe zorg voor leerlingen; in de bovenbouw wordt er gestreefd naar meer zorgrealisatie in de klas. Met ons groep 9 programma en het aanbieden van Spaanse les door een vakdocent spelen we in op de groep leerlingen binnen De Wiekslag die meer uitdaging willen.

Het geven van een goede les is niet alleen een vak, maar ook een kunst. De leerkrachten combineren het didactisch handelen, klassenmanagement en pedagogisch klimaat en de keuzes in het lesprogramma tot een doelgerichte les. Iedere leerkracht heeft daarbij zijn eigen stijl van lesgeven waardoor iedere les uniek is. ‘De kunst van het lesgeven’ betekent dat de leerkracht weet hoe je goed les geeft, wanneer je bepaalde technieken gebruikt en waarom je dit doet. De leerkracht gebruikt het Expliciete Directe Instructie model (EDI) als kapstok voor de opbouw van een efficiënte les. Vanuit een coöperatieve werkvorm maakt het kind kennis met onderwerp van de les en vervolgens wordt het lesdoel besproken. Het lesdoel wordt geformuleerd vanuit het kind. Een doel begint bij elke les met: ‘Ik kan…’. Nadat het doel besproken is, start de les met een centrale uitleg. Vervolgens gaat een grote groep zelfstandig aan de slag met de opdracht(en) en neemt de leerkracht tijd om een extra instructie te geven aan hen die dat nodig hebben. Als ook die kinderen van start zijn gegaan, is er tijd voor de hele groep en helpt de leerkracht waar dat nodig is. De les wordt afgesloten met een gezamenlijke terugblik en er wordt vastgesteld of het gestelde doel door iedereen is behaald. Deze manier van lesgeven wordt bij zoveel mogelijk vakken gedaan. Op deze wijze proberen we zo helder en duidelijk mogelijk de doelen, die we moeten bereiken en al hebben bereikt, zichtbaar te maken. In de verschillende lesfasen wordt er gebruik gemaakt van verschillende Teach technieken. Teach technieken zijn concrete technieken om leerlingen te laten excelleren. Het gaat hierbij niet alleen om prestaties, maar ook om het werken aan karakter en een sterke klascultuur.

Door het modern ingerichte klassikale systeem in combinatie met het EDI-model creëren wij betrokkenheid en plezier in het leren. Wij werken met de leerlingen aan het eigenaarschap met betrekking tot hun leren en ontwikkeling en willen hen zo voorbereiden op de toekomst. Kinderen mogen leren met vallen en opstaan. Zowel bij de instructie als bij het zelfstandig werken, laten wij de kinderen regelmatig samenwerken.

We willen zowel duidelijke leiding (instructie) geven als ruimte bieden voor zelf gekozen bij het niveau van de leerling passende ontwikkeling. In de school willen we dan ook zorgen voor voldoende materiaal om de leerlingen in de gelegenheid te stellen aan eigen opdrachten te kunnen werken.

Waardering

Wij maken ons onderwijs samen met ouders en kinderen. Het is daarom erg fijn dat wij door hen gewaardeerd worden. Samen komen we verder.

Rapportcijfer van ouders: 7,8 ⭐
Rapportcijfer van leerlingen: 8,1 ⭐

2.4 Het jonge kind

De overgang van thuis en peuterspeelzaal naar de basisschool is voor uw kind (en vast ook voor u) een grote stap. Alles is nieuw en soms wat onwennig. De school moet een vertrouwde omgeving worden, waar uw kind zich veilig voelt en waar het met plezier naar toe gaat.

Kinderen in de groepen 1 en 2 krijgen samen les, omdat ze veel van elkaar kunnen leren. Hierbij staat het spel centraal. We bieden een rijke leer- en speelomgeving aan waarbij er uitgegaan wordt van de basisbehoeften van kinderen. Er zijn wisselende hoeken in de klas, afgestemd op het thema. Het samenwerken, spelen en problemen oplossen is bij het leerproces van jonge kinderen heel belangrijk. De kring neemt hierbij een prominente plaats in. Hier worden ervaringen uitgewisseld, de plannen voor de dag besproken en wordt er op verschillende manieren nieuwe leerstof aangeboden. We werken met een zogenoemde grote kring en kleine kring. In de grote kring zijn alle kinderen actief betrokken bij de aangeboden activiteit. In de kleine kring wordt individueel of in een klein groepje onderwijs op maat gegeven.

Per thema wordt er met de kinderen geïnventariseerd wat ze al weten over het thema en wat ze nog over het thema willen leren. De kinderen leren, met behulp van de leerkracht, persoonlijke doelen bepalen. De doelen worden in de klassen zichtbaar gemaakt voor en met de kinderen.

Doordat de kinderen zelfstandig spelen is er voor de leerkracht tijd en ruimte voor observaties, mogelijkheden om mee te spelen en begeleiding van individuele kinderen of kleine groepjes. Het is immers van groot belang vroegtijdig te kunnen signaleren. Hoe eerder duidelijk wordt wat de onderwijsbehoeften zijn van een kind hoe beter we ons onderwijs passend kunnen maken.

In de kleutergroepen werken we structureel aan de tussendoelen van geletterdheid en gecijferdheid. Het registratiesysteem ‘Leerlijnen jonge kind’ helpt ons daarbij. Alle tussendoelen zijn overzichtelijk op een rij gezet en verdeeld over de maanden van het schooljaar. Zo komen alle onderdelen in een schooljaar meerdere keren aan de orde. De ontwikkeling van de individuele kinderen kunnen we met dit registratiesysteem in kaart brengen. De doelen waar we per thema aan werken zijn zichtbaar op het prikbord bij de klas.

Veel kinderen zitten, afhankelijk van hun geboortedatum en hun ontwikkelings- en temponiveau, twee à drie jaar in een kleutergroep. Aan de kleuters worden (speelse) activiteiten aangeboden die ze voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Aan het eind van groep 2 wordt, mede op basis van de observatiegegevens van het leerlingvolgsysteem en de bevindingen van de leerkracht, besproken of een kind rijp is voor groep 3. Op de website is het ‘kleuterinformatieboekje’ te vinden met alle specifieke informatie die van belang is voor de kleuterperiode op CBS De Wiekslag.

We werken in de kleutergroepen met het COBI-lab (Kleuterlab). COBI-lab stimuleert het onderzoekend leren bij kleuters. Jonge kinderen zijn van nature onderzoekers. Ze deinzen niet terug voor experimenten, sterker nog het kan soms niet gek genoeg! COBI-lab is gebaseerd op de didactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren. Vanuit een themakaart wordt er een probleem geschetst. Kinderen worden daarbij gestimuleerd om zelf actief kennis te vergaren en tot oplossingen te komen door vragen te stellen en onderzoek te doen. COBI-lab sluit aan bij de ‘O’ van COBI, namelijk onderzoekend leren.

2.5 Lesdoelen

In de hogere groepen bouwen we de zelfstandigheid van de kinderen verder uit. Kinderen werken voor ieder vak op hun eigen niveau aan het behalen van lesdoelen. Om de (onderwijs)behoeften een kind scherp in beeld te krijgen, zijn het kind zelf en de ouders onmisbaar als samenwerkingspartners. Daarom plannen wij regelmatig gesprekken, waarin we samen de doelen voor de komende periode op een rij zetten.

2.6 Vakken en methodes

Dit zijn de vakken die wij onze kinderen aanbieden:

VAK

GROEP

METHODE

LezenGroep 3
Groep 4-8
Veilig Leren lezen en Lijn 3
Estafette
Taal en SpellingGroep 1-2
Groep 3
Groep 3-8
Leerlijnen Jongere Kind
Veilig Leren Lezen en Lijn 3
Staal
RekenenGroep 1-2
Groep 3-8
Leerlijnen Jongere Kind
Wereld in Getallen
SchrijvenGroep 3-8Schrijven doe je zo
Sociaal-emotionele ontwikkelingGroep 1-8Kanjertraining
Oriëntatie op jezelf en de wereldGroep 3-8Blink Wereld Geintegreerd
7: Verkeersexamen Veilig Verkeer Nederland
EngelsGroep 1-8Join In
LevensbeschouwingGroep 1-8Kind op Maandag
BewegingsonderwijsGroep 1-8
Creatieve vakkenGroep 1-8
Digitale geletterdheidGroep 1-3
Groep 4-8
Aanbod door ICT’er
Digiwijzer

2.7 Levensbeschouwelijk burgerschap

Als school binnen Spectrum-SPCO leren wij onze kinderen hoe je met elkaar omgaat.

In lessen, gesprekken en gedrag laten wij een open houding zien, vanuit onze christelijke traditie. Hierdoor kunnen de kinderen groeien uitgroeien tot wereldburger, met respect voor anderen.

2.8 Kanjerschool

Vertrouwen is de basis om met elkaar samen te werken en samen te leren. Daarom zijn wij een Kanjerschool en geven we kanjertraining. In deze training leren we hoe we met elkaar omgaan, op een plek waarin iedereen zichzelf mag zijn.

2.9 COBI

COBI staat voor:

Creativiteit

Op school leer je meer dan alleen feiten. Het is ook de plek voor persoonlijke ontwikkeling. We leren de kinderen oplossingsgericht en kritisch te denken. Het is cruciaal dat leerlingen daarbij veel vrijheid krijgen om zelf te ontdekken en te creëren. Creativiteit gaat verder dan handvaardigheid, muziek en tekenen. In ons hele lesprogramma integreren we creatieve vaardigheden, eigen inzicht en cultuur. Zo maakt creativiteit je wereld groter.

Onderzoekend en ontdekkend leren

Door zelf te ontdekken en onderzoeken kom je verder. Daarom maken we hier ruimte voor! Wij leren onze kinderen vragen te stellen en nieuwsgierig te zijn. Want we geloven dat kinderen nog beter leren door te doen, dan wanneer iets hun wordt verteld.

Burgerschap

Onze kinderen zijn de wereldburgers van vandaag en morgen. Vanuit die visie besteden we veel aandacht aan levensbeschouwelijk burgerschap. Voor een toekomst vol hoop.

ICT

Een kind dat digitaal geletterd is, is klaar voor morgen. Met de juiste inzet van digitale mogelijkheden kunnen wij ons onderwijs blijven verbeteren en modern vormgeven.

 

2.10 Onderwijstijd

Definitie

Met onderwijstijd bedoelen we de uren per week die een kind op school is. De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs. Binnen de scholen van Spectrum-SPCO krijgen kinderen gedurende de bassischoolperiode 7520 uur onderwijs, in lijn met de wettelijke eis.

Lestijden

Groep 1-3

Groep 4-8

Maandag08.30 – 14.30 uur08.30 – 14.30 uur
Dinsdag08.30 – 14.30 uur08.30 – 14.30 uur
Woensdag08.30 – 12.30 uur08.30 – 12.30 uur
Donderdag08.30 – 14.30 uur08.30 – 14.30 uur
Vrijdag08.30 – 12.30 uur08.30 – 14.30 uur

Vakanties en belangrijke data

Actuele vakanties en belangrijke data, waaronder studiedagen, staan op onze website.

3 Werken aan kwaliteit

3.1 Kwaliteitsnorm

Wij stimuleren jouw kind het beste uit zichzelf te halen. Daarbij kijken we naar de persoonlijke capaciteiten. We stellen doelen op alle niveaus en werken vanuit daar resultaatgericht. Om gestelde doelen te behalen zijn we als school kritisch op onszelf en de wijze waarop wij onze schoolontwikkeling vormgeven.

3.2 Doelen en ambities

Ons streven is om alle kinderen ten aanzien van de basisvaardigheden uit te laten stromen op 1F niveau. Dit is het fundamentele niveau dat het overgrote deel van de basisschoolleerlingen zou moeten beheersen op het moment dat ze naar het voortgezet onderwijs gaan.

3.3 Kwaliteitszorgsysteem

Waarom doen we dingen zoals we ze doen? Met deze vraag reflecteren en bezinnen we doorlopend op de kwaliteit van ons onderwijs. Iedere vier jaar stellen we een schoolplan op, waarin we onze koers voor de komende jaren uitwerken. Deze vertalen we jaarlijks in een optimaliseringsplan, waarin we onze jaardoelen beschrijven.

We evalueren onze doelen regelmatig met het team, door enquêtes onder ouders en leerlingen en door externe audits. Hierdoor blijven wij ons onderwijs bewust en kritisch verbeteren.

3.4 Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de ontwikkeling van kinderen op verschillende manieren. In de kleutergroepen gebeurt dit via Leerlijnen jonge kind. Vanaf groep 3 gebruiken wij het Cito-leerlingvolgsysteem naast methodetoetsen en observaties van de leerkrachten. In groep 8 gebruiken we de afsluitende doorstroomtoets. Al deze toetsen geven ons zicht op de ontwikkeling van een kind of groep. Voor de gehele school gebruiken we het systeem LeerUniek om resultaten te analyseren. Met die gegevens kunnen we ons aanbod bijstellen waar dat nodig of gewenst is.

3.5 Resultaten van ons onderwijs

Monitoren vaardigheden

Uiteindelijk zijn wij benieuwd wat het resultaat van onze inspanningen is. Naast het aanleren van normen en waarden, het bieden van veiligheid en zorg dragen voor het welbevinden van kinderen, is het aanleren van de vaardigheden lezen, taal en rekenen erg belangrijk. Daarom monitoren we doorlopend hoe de ontwikkeling van deze vaardigheden verloopt. De resultaten van onze school worden vergeleken met de gestelde ambitiedoelen binnen Spectrum-SPCO. Deze doelen zijn hoger dan de normen van de onderwijsinspectie. Ook worden de resultaten vergeleken met die van andere Spectrum-scholen en met scholen met een gelijke wegingsfactor. Dit levert duidelijke inzichten op.

De opbrengsten uitgebreid worden geanalyseerd op groeps- en schoolniveau. Het biedt zowel de schoolleiding, de groepsleerkrachten als de leerkrachten met taken in de leerlingbegeleiding inzicht en houvast in de te maken keuzes. Elk schooljaar beoordelen we opnieuw welke terreinen versterking en/of ontwikkeling nodig hebben. De keus van te vernieuwen terreinen berust op het eigen inzicht van het team m.b.t. maatschappelijke veranderingen, inspectieadviezen en gegevens uit de ouder- en leerling enquête.

Door klassenconsultaties van de directeur, IB’er en extern deskundigen trachten we de leerkrachten in de groep te volgen en te ondersteunen. Op die manier kunnen we met elkaar de doorgaande lijn in de school zoveel mogelijk bewaken, de kwaliteit hooghouden en waar nodig de leerkracht ondersteunen.

Scholing van leraren vindt zowel individueel als in teamverband plaats.

Resultaten in beeld

Tot en met 2023 is ieder jaar in groep 8 de Cito-eindtoets afgenomen. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen eind groep 8 kunnen zeggen dat zij een prettige en gelukkige schooltijd bij ons hebben gehad, waarin ze hebben geleerd hun talenten goed te benutten en goed konden presteren. Hiermee komen ze uiteindelijk op een voor hen passende school voor voortgezet onderwijs terecht.

De score van onze Cito-eindtoets van het afgelopen schooljaar was 537,5. Dit lag boven het landelijk gemiddelde van 534,9 en daar zijn wij trots op. Analyse van de uitkomsten geeft ons een goed beeld en helpt ons onze doelen bij te stellen waar nodig.

3.6 Schooladvies

Gesprekken en toetsing

Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. (VO) Ze hebben de keuze uit vele scholen. Wij proberen de kinderen en hun ouders bij die keuze te helpen.

Wij kennen onze kinderen over het algemeen geruime tijd voordat wij tot advisering overgaan richting het voortgezet onderwijs. Deze advisering start in groep 7 met het aftasten van de verwachtingen bij zowel ouders als kinderen en daarna wordt aan het eind van groep 7 een préadvies gegeven. De directeur, IB’er en betreffende leerkrachten overleggen samen over het advies. Het advies wordt gebaseerd op de Cito-LVS resultaten van groep 6 t/m 8, de methodetoetsen in de klas, sociaal-emotionele aspecten, werkhouding en de huiswerkattitude.

In groep 8 krijgen de kinderen het voorlopig schooladvies te horen. Het voorlopig schooladvies kan anders zijn dan het préadvies. Het voorlopig schooladvies wordt in januari gedeeld met de kinderen. Met hun voorlopig schooladvies kunnen de kinderen met hun ouders vanaf januari naar de verschillende open dagen van het voortgezet onderwijs.

Nadat begin februari de doorstroomtoets is afgenomen, krijgen de leerlingen in maart de uitslag van deze toets. Bij een afwijkend advies vindt er overleg plaats met de ouders. Krijgt de leerling een theoretischer toets advies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een theoretischer definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De school moet dit motiveren.

Met het schooladvies kan het kind samen met de ouders overgaan tot aanmelding op het voortgezet onderwijs. De ouders/verzorgers zijn vrij om hun kind aan te melden bij de school van hun keuze. We adviseren een school te zoeken die bij past bij de talenten van jouw kind en waar hij/zij zich veilig voelt. Zo krijgt jouw kind opnieuw alle kans om zich verder te ontwikkelen

Over toelating en plaatsing beslist de school voor voortgezet onderwijs.  De leerkracht van groep 8 onderhoudt contact met de scholen voor voortgezet onderwijs. Van ieder kind wordt een Onderwijskundig Rapport (OKR) gedeeld met de ontvangende VO-school.

Uitstroom in beeld

Uitstroom schooljaar 2023-2024:

4 Inclusief onderwijs

4.1 Ondersteuning van het jonge kind

Zodra een kind bij ons is aangemeld (in de meeste gevallen in groep 1) start de ondersteuning omtrent ‘het jonge kind’. Bij de intake informeren wij bij ouders naar de voorschoolse ontwikkeling. Deze informatie delen wij met de leerkracht en de intern begeleider. Vervolgens realiseren we de ondersteuning voor het jonge kind binnen ons onderwijs. De leerkracht observeert en begeleidt individuele kinderen of kleine groepjes, terwijl de kinderen aan het spelen zijn. Vroegtijdige signalering is namelijk van groot belang. Hoe eerder de onderwijsbehoeften van een kind duidelijk zijn, hoe beter wij ons onderwijs passend kunnen maken. De activiteiten met hun specifieke doelen liggen vast in het groepsplan.

4.2 Basisondersteuning en lichte ondersteuning

Wij werken op CBS De Wiekslag met een vaste ondersteuningsstructuur. De intern begeleider heeft de specifieke taak om leerlingen en leerkrachten met een hulpvraag te begeleiden. In ons schoolondersteuningsprofiel staat hoe wij de kinderen kunnen ondersteunen in hun basisbehoeften en hoe wij waar nodig meer ondersteuning bieden.

Daarnaast is er binnen de school een aantal specialisten dat kan meedenken als kinderen op bepaalde gebieden achterblijven of andere ondersteuning nodig hebben.

Bij specifieke hulpvragen van leerkrachten kan het zijn dat wij de hulp van ons samenwerkingsverband, PPO-Delflanden, inschakelen om hun onafhankelijke expertise (preventief) in te zetten. Er komt dan een deskundige meedenken op een ondersteuningsvraag binnen een groep. Op deze manier zorgen wij voor een goede basiskwaliteit van onderwijs en kunnen wij kinderen blijven helpen om het beste uit zichzelf te halen.

4.3 Extra ondersteuning

Het kan zo zijn dat een kind een extra ondersteuning nodig heeft waarvoor wij als school geen passende ondersteuning in huis hebben. Op dat moment kunnen wij, in samenspraak met ouders, een arrangement aanvragen bij het samenwerkingsverband. Door het inzetten van arrangementen is het mogelijk om expertise zo dichtbij mogelijk in te zetten voor een kind. Een arrangement geldt altijd voor een bepaalde periode. En deze wordt goed gemonitord en regelmatig met elkaar geëvalueerd met school, ouders en de externe betrokkenen. In deze gesprekken staan altijd de onderwijsdoelen centraal die wij als school met het kind willen bereiken.

4.4 Jeugdcoach op school

Aan onze school is een jeugdcoach op school (JOS) verbonden. Zij is in dienst van Schoolformaat, een organisatie voor hulp aan kinderen, jongeren en ouders. Op verzoek biedt zij hulp aan kinderen door met hen gesprekken te voeren. Ook geeft zij advies aan ouders en leerkrachten als er zorgen zijn over een kind. Deze laagdrempelige ondersteuning is aanvullend en ondersteunend voor school en voor ouders. Op het moment dat deze ondersteuning binnen school niet toereikend is, helpt de jeugdcoach om de juiste (vervolg)hulp te vinden. De JOS is op vaste momenten op school aanwezig.

4.5 PPO Delflanden

In Nederland geldt de wet op Passend Onderwijs. Want ieder kind is uniek en ontwikkelt zich anders. Thuis en op school. Soms maakt een kind in de ontwikkeling iets mee waardoor het even minder gaat op school. Leren en concentreren kan dan lastig zijn. Meestal komt dit met hulp in school weer goed. Soms gaat het niet vanzelf en hebben kinderen iets extra’s nodig. Op dat moment kijkt de school samen met jullie als ouders en met het kind er wat nodig is. Dit kan (tijdelijke) ondersteuning zijn. Of een extra voorziening op school, waardoor een kind op de gewone basisschool kan blijven. Bij zo’n voorziening spreken we over een arrangement. Deze wordt afgegeven door het samenwerkingsverband PPO-Delflanden (PPO Delflanden) waar de Spectrumscholen onder vallen.

Bij de aanname van een kind zullen wij altijd goed kijken waar een kind zich het beste kan ontwikkelen. Een basisschool is een onderwijsinstelling en geen zorginstelling. Daarom kijken wij of wij de juiste ondersteuning, specialistische kennis en voorzieningen in huis hebben. We willen zeker weten dat wij onderwijskundig voldoende toegerust zijn om het kind verder te helpen met leren. Daarnaast moeten andere kinderen geen nadeel ondervinden van de plaatsing. Hoewel we altijd serieus overwegen of we een leerling met extra ondersteuningsbehoefte op onze school kunnen plaatsen, is dit niet altijd mogelijk.

Uiterlijk 10 weken nadat het kind formeel is aangemeld, wordt een beslissing over plaatsing genomen. We zoeken binnen ons samenwerkingsverband naar de juiste onderwijsinstelling en helpen ouders vanaf aanmelding tot de uiteindelijke plaatsing. We raden ouders die een dergelijke aanmelding overwegen aan om vroegtijdig contact op te nemen met de directeur van de school. Deze vorm van partnerschap, waarbij open en eerlijke communicatie van groot belang is, start bij de aanmelding en zal gedurende alle schooljaren ontzettend belangrijk blijven. Samen is meer!

5 Veiligheid op school

5.1 Intro

Dat iedereen zich veilig en geaccepteerd voelt op onze school, vinden wij het belangrijkst. Daarom zijn goede omgangsvormen onze basis. Voor leerkrachten, kinderen, ouders en betrokkenen horen daar regels en afspraken bij.

5.2 Anti-pestprogramma

Natuurlijk hebben wij ook een anti-pestprotocol. Je vindt deze op onze website. In lijn hiermee werkt er een anti-pestcoördiantor op onze school. Voor meer informatie of contact verwijzen we je naar het protocol op onze website.

Wij werken daarnaast met de Kanjertraining. Door de Kanjertraining leren we dat vertrouwen de basis is. Vanuit daar kunnen we samenwerken op een manier waarop iedereen zich gezien, erkend en gewaardeerd voelt.

5.3 IBP en privacy

Alle scholen binnen Spectrum-SPCO houden zich aan de Wet op Privacy. Dat betekent dat er bijvoorbeeld geen contact met externe organisaties wordt opgenomen zonder dat ouders hiervan op de hoogte zijn. De schoolmaatschappelijk werkster en de schoolarts worden gezien als interne organisaties.

Meer informatie over ons privacybeleid kun je vinden op onze website.

5.4 Aandachtsfunctionaris en Meldcode

De veiligheid van een kind is zo belangrijk dat alle Spectrum-scholen een aandachtsfunctionaris hebben aangesteld. Ook houden wij ons aan de landelijk verplichte ‘Meldcode Huiselijk Geweld’. De aandachtsfunctionaris ons op school is Ariëla Boogers.

Meer informatie vindt u op www.meldcode.nl.

5.5 Ontruiming en BHV

Minstens één keer per jaar houden we een ontruimingsoefening, zodat leerkrachten en kinderen in geval van brand of calamiteiten weten wat ze wel en niet moeten doen. Bovendien volgen onze BHV’ers ieder jaar een herhalingscursus BHV, om hun kennis op te frissen. CBS De Wiekslag heeft een veiligheidsplan dat is goedgekeurd door de medezeggenschapsraad.

5.6 Contactpersoon

Binnen Spectrum-SPCO zijn er interne contactpersonen. Zij zijn het aanspreekpunt bij een klacht en helpen je op weg in de stappen die je kan ondernemen. Desgewenst brengen zij je in contact met de vertrouwenspersoon. De interne contactpersoon op onze school is Monique Keuzenkamp.

5.7 Klachtenregeling

Wij werken samen met jou aan de ontwikkeling van je kind. Met vragen of opmerkingen over de communicatie of samenwerking ben je altijd welkom voor een gesprek. Vaak kunnen we klachten, over de dagelijkse gang van zaken binnen de school, in overleg en op een juiste manier samen afhandelen. Als dat niet mogelijk is, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kun je een beroep doen op de klachtenregeling. Stichting Spectrum-SPCO kent een klachtenregeling, een klokkenluidersregeling en een integriteitscode. De klachtenregeling is te vinden op onze website.

5.8 Vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en verbonden aan de stichting als geheel. De externe vertrouwenspersoon is mevrouw W. Vink.
E: wvink6161@gmail.com
T: 06 – 51 83 25 05

6 Samenwerking met ouders

6.1 Intro

Wij zijn, als ouders en school, samen betrokken bij de ontwikkeling van jouw kind. Daarom is het belangrijk om elkaar regelmatig te zien en spreken. Natuurlijk zal deze communicatie vooral over specifieke zaken omtrent je eigen kind gaan. Maar betrokkenheid van ouders gaat voor ons verder.

6.2 Gesprekken met ouders

Wij organiseren elk schooljaar contactmomenten. Deze gesprekken zijn regelmatig ook samen met je kind. Ouders worden hiervoor tijdig uitgenodigd. Heb je een vraag of wil je iets bespreken? Dan kun je altijd even langslopen of een afspraak maken met de leerkracht of de directie.

6.3 Oudercommunicatie app

Wij gebruiken de app Parro om ouders te informeren en waar nodig met jullie te communiceren. Via deze weg versturen we nieuwsbrieven, delen we nieuws (per groep) en zijn in een agenda alle belangrijke data te vinden. Ook kunnen ouders individueel met leerkrachten over hun eigen kind communiceren.

6.4 Informatie online

Op onze website is veel informatie te vinden.

6.5 Medezeggenschapsraad (MR)

Wij zijn blij met ouders die willen meedenken! Onze medezeggenschapsraad bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders die op beleidsmatig niveau met ons meedenken over zaken die de school aangaan. De medezeggenschapsraad geeft hierbij adviezen en heeft op een aantal zaken instemmingsrecht. Een afgevaardigde van iedere MR neemt deel aan de GMR, dat is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Spectrum-SPCO.

6.6 Oudercommissie

Wij hebben een enthousiaste groep ouders in onze oudercommissie, die ons ondersteunen bij de organisatie van verschillende activiteiten. Samen met teamleden en andere ouders maken zij het onderwijs voor de kinderen nog leuker en mooier.

6.7 Sponsoring

Voor sponsoring in het onderwijs heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met onderwijsorganisaties een convenant gesloten waarin de afspraken zijn vastgelegd.

Mochten wij als school te maken krijgen met sponsoring is het belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt. Het convenant bepaalt onze speelruimte.

7 Praktisch

7.1 Intro

De meest up-to-date informatie over praktische zaken staat op onze website.

7.2 Verzuim

In de wet is een aantal plichten van school en ouders vastgelegd. De onderwijsinspectie controleert of deze worden nageleefd.

Regels voor schorsing en verwijdering

Spectrum-SPCO hanteert op alle scholen een regeling schorsing en verwijdering, dus ook op CBS De Wiekslag. Deze is te vinden op onze website.

Voorkomen en bestrijden van (ongeoorloofd) schoolverzuim

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Wat geoorloofd schoolverzuim is, staat hieronder onder ‘Verlof’. Voor meer informatie kun je terecht op de website van de Rijksoverheid (Rijksoverheid – leerplicht).

7.3 Verlof

Regeling

Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en worden tijdens alle schooltijden aanwezig verwacht. In bijzondere situaties kan de directie toestemming verlenen tot verlof.

In de verlofregeling spreken we over:

 • Eerstegraads familie
  • ouders
 • Tweedegraads familie
  • broers en zussen
  • grootouders
 • Derdegraads familie
  • ooms en tantes
  • neven en nichten
  • overgrootouders

Situaties waarin verlof aangevraagd en verleend kan worden:

Overlijden van bloed- of aanverwanten

 • Eerstegraads familie maximaal 4 dagen
 • Tweedegraads familie maximaal 2 dagen
 • Derdegraads familie maximaal 1 dag

Huwelijk en jubilea

 • Familie in Lansingerland maximaal 1 dag
 • Familie buiten Lansingerland maximaal 2 dagen
 • Huwelijks- of Ambtsjubileum maximaal 1 dag
  • Eerste- of tweedegraads familie.
  • 12,5- | 25- | 40- | 50- | 60-jarig.

Bevalling van moeder / verzorgster

1 dag

Religieuze feesten die mogelijk niet in de reguliere vakanties vallen

 • Joods Nieuwjaar
 • Grote Verzoendag
 • Loofhuttenfeest
 • Joods Slotfeest
 • Joods Paasfeest
 • Joods Wekenfeest
 • Offerfeest
 • Suikerfeest
 • Ramadan

Let op: Het verlof kan alleen worden verleend op de dagen waarop dit feest valt en alleen als je praktiserend bent in je geloof. Leerplicht adviseert directeuren maximaal één dag per feest toe te staan, ongeacht de duur van het feest.

Vakantie / extra verlof

Er kunnen omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat ouders/ verzorgers hun kind buiten de schoolvakanties één of meerdere dagen van school willen houden. Voor dit ‘extra verlof’ zijn regels opgesteld:

Extra verlof mag alleen worden toegekend als:

 • Door de aard van het beroep van (één van) de ouders/ verzorgers vakantie niet in een schoolvakantie mogelijk is;
 • Er zeer gewichtige omstandigheden zijn.

Verdere voorwaarden:

 • Het verlof is bestemd voor de enige gezamenlijke gezinsvakantie n het schooljaar;
 • Het verlof mag sowieso niet in de eerste 2 weken van het schooljaar vallen.

Overig

 • Andere zeer bijzondere gevallen in overleg

Meer informatie is te vinden op www.lansingerland.nl en op www.rijksoverheid.nl.

N.B. Wij zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

Aanvragen

Verlof kan aangevraagd worden via het formulier op onze website.

Vrijstelling van een onderwijsactiviteit

Wil je liever niet dat jouw kind meedoet aan een extra activiteit? Dan kun je het bestuur van de basisschool vragen om vrijstelling. Als het kind vrijstelling krijgt, moet het meedoen aan een vervangende activiteit.

7.4 Vrijwillige ouderbijdrage

Scholen mogen ouders een vrijwillige bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en dat de ouders van de medezeggenschapsraad hiermee hebben ingestemd. Wij vragen een eenmalige bijdrage van € 27,50 per leerling. Hiervan bekostigen wij onder andere de afscheidsavond van groep 8, het Sinterklaas- en Kerstfeest, de Paaslunch en de sportdag.

Daarnaast zijn er vrijwillige schoolkosten voor het schoolkamp van groep 8 en de schoolreis. Deze bedragen worden jaarlijks vastgesteld en aan ouders kenbaar gemaakt.

De vrijwillige bijdrage is ook echt een vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat alle kinderen altijd meedoen aan de activiteiten die door de school worden georganiseerd.

7.5 Opvang en overblijf

BSO

Wil je voor jouw kind opvang regelen voor of na schooltijd? Dat kan. Binnen onze school biedt Partou dit aan. Bij interesse adviseren we je met klem dit vroegtijdig aan te geven bij de BSO van jullie keuze. Het is aan ouders zelf om een contract met de organisatie af te sluiten.

De organisatie waar wij mee samenwerken zijn:

Overblijf en tussenschoolse opvang

Tussen de middag blijven alle kinderen op school. De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door een medewerker (van Partou) en vrijwilligers. De lunch wordt genuttigd in de klas onder begeleiding van een medewerker/vrijwilliger (groep 1/2) of de leerkracht (groep 3-8). Groep 3-8 speelt buiten onder begeleiding van een medewerker/vrijwilliger.

8 Aanmelden en plaatsing

8.1 Aanmelden

Kom gerust langs om kennis te maken met onze school, ons gebouw en ons onderwijs! Aanmelden voor een kennismakingsgesprek kan via de website. Uiteraard kun je ook telefonisch een afspraak maken, daarvoor kun je onze school bellen op telefoonnummer 010 – 521 26 35.

Het kan gebeuren dat wij in bepaalde groepen te maken hebben met een leerlingenstop. Als dit speelt geven wij dit aan op onze website.

Geïnteresseerd in onze school?

Bekijk hoe onze rondleiding en inschrijvingsprocedure eruit zien. Kom eens langs en maak kennis met ons en de school!