010-5212635 info.cbsdewiekslag@spectrum-spco.nl

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) op basisschool De Wiekslag/De Poort in Bleiswijk is een inspraakorgaan waarin ouders en personeelsleden samenwerken om het beleid van de school te optimaliseren.

Omdat de MR met de fusie naar één school gehalveerd is, is ervoor gekozen om de twee ouders Willem van Veelen en Steve Sonneveld gedurende het schooljaar 2023/2024 te betrekken bij de MR in de rol van extern adviseur. Die rol houdt in ze om advies gevraagd kunnen worden over onderwerpen op uitnodiging van de MR, ze hebben geen stemrecht. Fijn dat ze op deze manier hun kennis en kunde willen blijven delen.

Wie vormt de MR?

  • Jorn Aagaard (ouder)
  • Petra Verwijs (ouder)
  • Tim Scheffers (leerkracht)
  • Magdaleen van Leeuwen (leerkracht)

 

Wat doet de MR?

De MR heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden, waaronder:

  1. Adviseren over het beleid van de school: De MR heeft adviesrecht over verschillende beleidszaken, zoals de besteding van geld, het vaststellen van het schoolplan en het vaststellen van de vakantieplanning.
  2. Instemmen met belangrijke besluiten: De MR heeft instemmingsrecht bij belangrijke besluiten, zoals het vaststellen of wijzigen van het schoolreglement, de wijziging van de onderwijskundige doelstellingen van de school en het aanpassen van het schoolgebouw.
  3. Contact onderhouden met de achterban: De MR onderhoudt contact met ouders en personeelsleden om de belangen van deze groepen te behartigen en hun mening te vertegenwoordigen.
  4. Het bevorderen van een goed schoolklimaat: De MR houdt zich bezig met het bevorderen van een veilig en gezond schoolklimaat en kan hierbij adviseren over zaken als pestbeleid en sociale veiligheid.
  5. Het functioneren van de school: De MR is betrokken bij het functioneren van de school en kan bijvoorbeeld adviseren over de samenwerking tussen ouders en school, het functioneren van de directie en het personeelsbeleid.
  6. Het beoordelen van klachten: De MR kan klachten van ouders en personeelsleden beoordelen en hierover adviseren aan de directie van de school.

Kortom, de MR heeft een belangrijke rol bij het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs en het behartigen van de belangen van ouders en personeel op de school.

Heb je vragen of opmerkingen over de MR? Stel ze gerust.

Ouderraad (OR)

Meer informatie volgt.

Waaruit bestaat de OR?

Meer informatie volgt.

Wat doet de OR?

Meer informatie volgt.

 

Geïnteresseerd in onze school?

Bekijk hoe onze rondleiding en inschrijvingsprocedure eruit zien. Kom eens langs en maak kennis met ons en de school!